ایستگاه های انتخاب شده
تلاوت های مردمی
تلاوت های مردمی
فید تنظیم شده روزانه از تلاوت ها
یاسین، الواقعه، الملک
یاسین، الواقعه، الملک
سوره هایی از جمع قاریان
سوره کهف
سوره کهف
سوره الکهف را با تکرار بشنوید
جوز اما
جوز اما
جملات پایانی قرآن را بشنوید
ایستگاه های تلاوت
Khalifah Taniji
Khalifah Taniji
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
AbdulBaset AbdulSamad
Mujawwad
Abdur-Rahman as-Sudais
Abdur-Rahman as-Sudais
Murattal
Abu Bakr al-Shatri
Abu Bakr al-Shatri
Murattal
Hani ar-Rifai
Hani ar-Rifai
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Mahmoud Khalil Al-Husary
Murattal
AbdulBaset AbdulSamad
AbdulBaset AbdulSamad
Murattal
Mishari Rashid al-`Afasy
Mishari Rashid al-`Afasy
Murattal
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Mohamed Siddiq al-Minshawi
Murattal
Sa`ud ash-Shuraym
Sa`ud ash-Shuraym
Murattal
Mahmoud Khalil Al-Husary
Mahmoud Khalil Al-Husary
Muallim