Sahih International

So they pursued them at sunrise.

  • Loading...