ﯿ       

Dr. Ghali

And We said to Seeds of after him, "Dwell in the land; then when the promise of the Hereafter comes, We will cause you to come clustering."

Pickthall

And We said unto the Children of Israel after him: Dwell in the land; but when the promise of the Hereafter cometh to pass We shall bring you as a crowd gathered out of various nations.

Sahih International

And We said after Pharaoh to the Children of Israel, "Dwell in the land, and when there comes the promise of the Hereafter, We will bring you forth in [one] gathering."

Shakir

And We said to the Israelites after him: Dwell in the land: and when the promise of the next life shall come to pass, we will bring you both together in judgment.

Yusuf Ali

And We said thereafter to the Children of Israel, "Dwell securely in the land (of promise)": but when the second of the warnings came to pass, We gathered you together in a mingled crowd.

Salomo Keyzer

En wij zeiden na zijne verdelging tot de kinderen Israëls: Woont in het land, en als de belofte van het toekomstige leven in vervulling zal komen, zullen wij u allen bij elkander brengen om geoordeeld te worden.

Norwegian

Og etter hans tid sa vi til Israels barn: «Slå dere ned i landet!» Og når det hinsidige livs løfte innfris, vil Vi føre dere frem i flokk og følge.

Knut Bernström

Därefter sade Vi till Israels barn: "Bo kvar i detta land! Men när löftet om uppståndelsen besannas skall Vi låta er stiga fram [med de andra] i en enda, myllrande människomassa."

Mufti Taqi Usmani

and thereafter We said to the children of Isrā’īl, “Live in the land. So, when the appointed time of the Hereafter will come, We shall bring you all joined together.”

Muhsin Khan

And We said to the Children of Israel after him: "Dwell in the land, then, when the final and the last promise comes near [i.e. the Day of Resurrection or the descent of Christ ['Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary) on the earth]. We shall bring you altogether as mixed crowd (gathered out of various nations). [Tafsir Al-Qurtubi, Vol. 10, Page 338]

Abdul Haleem

After his death, We told the Children of Israel, ‘Live in the land, and when the promise of the Hereafter is fulfilled, We shall bring you to the assembly of all people.’

Bubenheim & Elyas

Und Wir sagten nach seiner Vernichtung zu den Kindern Isra'ils: "Bewohnt das Land. Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, bringen Wir euch in buntgemischten Gruppen herbei.

Abul Ala Maududi(With tafsir)

(17:104) and thereafter We said to the Children of Israel: "Now dwell in the land,7 but when the promised time of the Hereafter comes, We shall bring you all together."

Dr. Mustafa Khattab, The Clear Quran

And We said to the Children of Israel after Pharaoh, “Reside in the land, but when the promise of the Hereafter comes to pass, We will bring you all together.”