Sahih International

So the shriek seized them at sunrise.