VERSES
56
PAGES
575-577

Source: Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Quran

ﭑﭒﭓ

74:26

Copy

Farsi

به زودی او را به سقر (جهنم) درخواهم آورد.

74:27

Copy

Farsi

و تو چه ذاتی «سقر» چیست؟!

74:28

Copy

ﭿ

Farsi

(آتش سوزانی که) نه (چیزی را) باقی می‌گذارد و نه (چیزی را) رها می‌کند.

74:29

Copy

Farsi

پوست را (دگرگون کرده و) می‌سوزاند.

Loading...