VERSES
83
PAGES
440-445

Source: Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Quran

ﭑﭒﭓ

36:20

Copy

Sahih International

And there came from the farthest end of the city a man, running. He said, "O my people, follow the messengers.

Dutch

En zeker man kwam angstig van de verder gelegen gedeelten der stad, en zeide: O mijn volk! volgt de gezanten van God.

36:21

Copy

Sahih International

Follow those who do not ask of you [any] payment, and they are [rightly] guided.

Dutch

Volgt hen, die geene belooning van u vragen; want deze worden op den rechten weg geleid.

36:22

Copy

Sahih International

And why should I not worship He who created me and to whom you will be returned?

Dutch

Welke reden heb ik er voor, hem niet te vreezen, die mij geschapen heeft, en tot wien gij allen zult terugkeeren.

36:23

Copy

Sahih International

Should I take other than Him [false] deities [while], if the Most Merciful intends for me some adversity, their intercession will not avail me at all, nor can they save me?

Dutch

Zal ik andere goden buiten hem kiezen? Indien het den Barmhartige behaagt, mij te bedroeven, zal hunne bemiddeling mij volstrekt niet baten, ook kunnen zij mij niet bevrijden.

36:24

Copy

Sahih International

Indeed, I would then be in manifest error.

Dutch

Dan zou ik in eene duidelijke dwaling verkeeren.

36:25

Copy

Sahih International

Indeed, I have believed in your Lord, so listen to me."

Dutch

Waarlijk, ik geloof in uwen Heer; luistert dus naar mij.

36:26

Copy

Dutch

Maar zij steenigden hem en toen hij stierf, werd tot hem gezegd: Treed het paradijs binnen. En hij zeide: O, dat mijn volk wist,

Sahih International

It was said, "Enter Paradise." He said, "I wish my people could know

36:27

Copy

ﯿ

Sahih International

Of how my Lord has forgiven me and placed me among the honored."

Dutch

Hoe genadig God mij is geweest! want hij heeft mij hoogelijk vereerd.

Loading...