VERSES
77
PAGES
359-366

Name

The Surah takes its name "Al-Furqan" from the first verse. Though it is symbolic like the names of many other Surahs, it has a close relation to its subject matter.

Period of Revelation

It appears from its style and subject matter that, like Surah Al- Mu'minun, it was also revealed during the third stage of Prophethood at Makkah. Ibn Jarir and Imam Razi have cited a tradition of Dahhak bin Muzahim that this Surah was revealed eight years before Surah An Nisa. This also confirms our opinion as to its period of revelation. (Ibn Jarir, Vol. XIX, pp. 28-30, and Tafsir Kabir, Vol. VI,p. 358).

Subject Matter and Topics

The Surah deals with the doubts and objections that were being raised against the Qur'an, the Prophethood of Muhammad (Allah's peace and blessings be upon him) and his teachings by the disbelievers of Makkah. Appropriate answers to each and every objection have been given and the people have been warned of the consequences of rejecting the Truth. At the end of the Surah, a clear picture of the moral superiority of the Believers has been depicted as in the beginning of Surah Al-Mu'minun, as if to say, 'Here is the criterion for distinguishing the genuine from the counterfeit. This is the noble character of those people who have believed in and followed the teachings of the Holy Prophet and this is the kind of people that he is trying to train. You may yourselves compare and contrast this type of people with those Arabs, who have not as yet accepted the Message, and who are upholding "ignorance" and exerting their utmost to defeat the Truth. Now you may judge for yourselves as to which you would like to choose." Though this question was not posed in so many words, it was placed before every one in Arabia in a tangible shape. It may be noted that during the next few years, the practical answer given to this question by the whole nation, with the exception of a small minority, was that they chose Islam.

Source: Sayyid Abul Ala Maududi - Tafhim al-Qur'an - The Meaning of the Quran

ﭑﭒﭓ

25:60

Copy

Dutch

Als den ongeloovige wordt gezegd: Aanbidt den Genadige! hernemen zij: En wie is de Genadige? Zullen wij aanbidden wat gij ons beveelt? En dit voorschrift doet hen het geloof nog meer ontvluchten.

25:61

Copy

Dutch

Gezegend zij hij die de twaalf teekenen in de hemelen heeft gesteld, en daarin des daags eene lamp plaatste en de maan die des nachts schijnt.

25:62

Copy

Dutch

Hij is het die den nacht en dag bevolen heeft elkander op volgen, voor hem die overwegen wil, of zijne dankbaarheid verlangt te betoonen.

25:63

Copy

Dutch

De dienaren van den Barmhartige zijn zij, die zedig op de aarde wandelen, en die, als de onwetende tot hen spreekt, antwoorden: Vrede.

25:64

Copy

Dutch

En die de nacht doorbrengen in de aanbidding van hunnen Heer, opstaande om tot hem te bidden.

25:65

Copy

Dutch

En die zeggen: O Heer! leid ons van de pijniging der hel af; want de marteling daarvan duurt eeuwig.

25:66

Copy

Dutch

Waarlijk, het is een ellendig verblijf en eene slechte rustplaats.

25:67

Copy

ﯿ

Dutch

Die, wanneer zij giften doen, ruim noch karig zijn; maar den juisten middenweg daartusschen in acht nemen.

25:68

Copy

Dutch

En die geen anderen god naast den waren God aanroepen, noch de ziel dooden welke God verboden heeft te dooden, behalve voor eene rechtvaardige zaak, of die zich niet aan ontucht schuldig maken. Maar hij die dit doet, zal de vergelding zijner zonde ontmoeten.

25:69

Copy

Dutch

Zijne straf zal op den dag der opstanding verdubbeld worden, en hij zal, met schande bedekt, die eeuwig verduren.

25:70

Copy

ﭿ

Dutch

Behalve zij die berouw betoonen en gelooven, en rechtvaardige werken doen zullen: voor hen zal God hunne vroegere zonden in goede werken veranderen; want God is vergevingsgezind en barmhartig.

25:71

Copy

Dutch

En wie berouw betoont en doet wat rechtvaardig is, waarlijk, hij keert zich tot God met eene aannemelijke bekeering.

25:72

Copy

Dutch

En zij die geene valsche getuigenis afleggen, en welke, als zij bij een ijdel gesprek tegenwoordig zijn, dit op betamelijke wijze ontduiken,

25:73

Copy

Dutch

En die, als zij door de teekens van hunnen Heer worden vermaand, niet nedervallen alsof zij doof en blind waren, maar opstaan, en daaraan een aandachtig oor leenen.

25:74

Copy

Dutch

En die zeggen: O Heer! verleen ons, in onze vrouwen en in onze kinderen, dezulken, die de voldoening onzer oogen zijn, en maak ons tot toonbeelden onder hen die u vreezen.

25:75

Copy

Dutch

Deze zullen beloond worden met de hoogste afdeeling in het paradijs, opdat zij met standvastigheid hebben volhard, en zij zullen daar het heil en den vrede vinden.

25:76

Copy

Dutch

Eeuwig zullen zij daarin verblijven. Het zal een uitmuntend verblijf, en eene heerlijke rustplaats wezen.

25:77

Copy

Dutch

Zeg: God bekreunt zich niet om u, of gij hem al dan niet aanroept: gij hebt zijn gezant reeds van bedrog beschuldigd; maar hierna, zal u eene voortdurende straf worden opgelegd.