Sahih International

We called to him, "O Abraham,