Sahih International

So they pursued them at sunrise.