ﭿ   

Mahmud Muhammad Abduh

waxay khiyaameyn Eebe iyo kuwa (Xaqa) rumeeyey naftooda ahayn mase kasayaan.