Maranao

Na adn a pd ko manga manosiya a taw a gii tharo sa: "Piyaratiyaya mi so Allah ago so alongan a mawri;" a kna a ba siran mapaparatiyaya.