Maranao

Oriyan iyan na mithgas so manga poso iyo ko oriyan oto: Na skaniyan na lagid o ator odi na lawan on sa katgas. Ka mataan! a so sabaad ko ator na sabnar a so pphakambowat on so manga lawasayg; go mataan! a so sabaad on na sabnar a so pkhabngkag na pphakagmaw ron so ig: Go mataan! a so sabaad on na sabnar a so pkhawlog sa phoon ko kalk ko Allah. Na kna a ba kalilipati o Allah so gii niyo nggolawlaan.