Maranao

Na pitharo Ami a: "Papsn iyo ron so sabaad on (ko sapi)". Lagid man oto a kapagoyaga o Allah ko miyamatay go pphakiilay Niyan rkano so manga tanda Iyan: ka an iyo gii manggdagda.