ﭿ         

Mahmud Muhammad Abduh

xusa markaad disheen naf ood isku khilaafteen Eebana wuu soo bixin (muujin) Waxaad qarineyseen.