Maranao

Pitharo (o Mosa): "Mataan! a so Allah na ptharoon Iyan a: Mataan! a skaniyan na sapi a da marasay sa ba pndado ko lopa, go di iphamakayg ko manga pangomaan; da a paawing iyan, da a palang iyan." Pitharo iran a: "Imanto na minitalingomang ka so bnar." Na siyombali iran oto, go mayto bo na di iran mapnggolawla.