Maranao

Pitharo iran a: "Pangniang ka rkami ko Kadnan ka a payagn Iyan rkami o antona onon a sapi: Ka mataan! a so manga sapi na miyakaplilingowa rkami: Na mataan! a skami na omiyog so Allah, na matoon ami dn."