Maranao

Tiyotopan o Allah so manga poso iran go so kan´g iran, na kiyatagoan so manga kaylay iran sa pils; go adn a bagian iran a siksa a lbi a mala.