Maranao

Mataan! a so siran a da pamaratiyaya, na mlagid kiran o piyakaiktiyar ka siran antawaa dang ka siran pakaiktiyara; ka di siran bo pharatiyaya.