Maranao

Na gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a: "Mataan! a so Allah na isosogo Iyan rkano a kasombali iyo sa sapi." Na pitharo iran a: "Ino kaming ka khowaa kasablawan?" Pitharo iyan a: "Mlindong ako ko Allah oba ako maadn a pd ko da a manga mlng iyan!"