Maranao

Mataan! a so siran a miyamaratiyaya, go siran a manga Yahodi, go so manga Kristiyan, go so manga Sabiin, - na sadn sa maratiyaya on ko Allah go so alongan a mawri, go nggalbk sa mapiya, na adn a bagian iyan a balas kiran sii ko Kadnan iran: Go da a pangandam iran, go di siran makamboko (ko alongan a mawri).