Maranao

Na gowani na pitharo iyo a: "Hay Mosa, di ami dn khitigr so pangn´ngkn a sasa-soson; na pangniyang ka rkami ko Kadnan ka a pakagmawan kami Niyan sa pd ko pphakathoon o lopa, a llthaan on, go sikowa on, go lasona on, go kodalis on, go tiboyas on." Pitharo (o Mosa): "Ino niyo pzambia ko korang so mapiya? Tana kano sa bandar a ingd, ka mataan! a khakowa niyo so piyangni niyo." Na miyaadn kiran so kahinaan go so kapakarondan; go miyakakholokog siran sa rarangit a phoon ko Allah. Giyoto man na sabap sa mataan! a siran na da iran paratiyayaa so manga ayat o Allah go pphamonoon iran so manga nabi sa di ontol. Giyoto man na sabap ko kiyandarowaka iran go so kiyapmalawani iran.