Maranao

Na siyambian o siran a da pamaginontolan sa katharo a salakaw ko pitharo kiran; na piyakatoronan Ami so siran a da pamaginontolan sa siksa a phoon ko langit, sabap ko kiyapanongklid iran.