Maranao

Go gowani na pitharo Ami a: "Sold kano sangkai a ingd (a Baytal Moqaddas), na kang kano ron sa sadn sa kabaya iyo sa kapangondaya; go sold kano ko pinto sa pangangalimbabaan kano, go tharo kano sa phakaponas sa dosa, ka napin Ami rkano so manga kasalaan iyo go omanan Ami (sa balas) so miphipiyapiya."