Maranao

Go inipayong Ami rkano so gabon go piyakatoron Ami rkano so Manna, go so (papanok a) Salwa, (sa pitharo Ami a:) "Kang kano ko manga pipiya a inipagpr Ami rkano:" Na da Kami ran kabinasai, na ogaid na so manga ginawa iran i kiyabinasaan iran.