Salomo Keyzer

Wij wekten u op na uwen dood, opdat gij het dankbaar zoudt erkennen.