Maranao

Go gowani na pitharo iyo a: "Hay Mosa, di ami ska dn pharatiyayaan taman sa di ami maylay so Allah a mapayag," na piyolang kano o parti a skano na kababantayan iyo.