Maranao

Go gowani na pitharo o Mosa ko pagtaw niyan a: "Hay pagtaw akn, mataan! a skano na miyabinasa niyo so manga ginawa niyo sa kiyakowaa niyo ko sapi (a katohanan): Na thawbat kano ko miyadn rkano, sa bonoa o da makazala so miyakazala rkano; giyoto man i mapiya rkano sii ko Kadnan iyo." Na piyakatawbat kano Niyan: Ka mataan! a Skaniyan so Pphanarima ko tawbat, a Makalimoon.