Maranao

Na gowani na inibgay Ami ko Mosa so kitab, go so padoman: Ka ang kano mamakaontol.