ﭿ      

Farsi

سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید سپاسگزاری کنید.