Maranao

Go gowani na miyakiphasada Kami ko Mosa sa pat polo gawii, oriyan iyan na kinowa niyo so sapi (a katohanan) ko oriyan iyan, na skano na miyakanggolawla kano sa di ontol.