Farsi

آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند.