Hasan Efendi Nahi

Ata janë, me të vërtetë, në rrugën e Zotit dhe vetëm ata janë të shpëtuar.