Mahmud Muhammad Abduh

kuwa citiqaadsan inay la kulmi Echahood xagiisana loo celin.