Maranao

Na pangni kano sa tabang sa nggolalan ko kaphantang ago so kazambayang: Na mataan aya! a titho a margn, inonta bo ko khipangangalimbabaan (ko Allah),