Mahmud Muhammad Abduh

ooga salaada, hixiyana sakada, lana rukuuca (lukada).