Farsi

و نماز را بر پا دارید و زکات را بپردازید، و با نماز گزاران نماز بخوانید.