Hasan Efendi Nahi

Falni namazin e jepni zeqatin dhe lutuni bashkë me ata që luten.