Farsi

و حق را با باطل نیامیزید، و حق را پنهان نکنید، در حالی که می دانید.