Maranao

Hay manga moriyataw o Israil, tatadmi niyo so limo Akn a so inipangalimo Akn rkano, go tomana niyo so diyandi Akn rkano ka tomann Ko so diyandi rkano, go Sakn bo i kalkn iyo.