Maranao

"Na so siran a da pamaratiyaya, go piyakambokhag iran so manga ayat Ami, na siran man i manga taw ko naraka; sa ron siran on dn makakakal."