Maranao

Na miyapokas siran roo o shaytan, go miyapakaawa iyan siran ko btad iran. Na pitharo Ami a: "Tpad kano, sa so sabaad rkano na ridoay o sabaad. Go adn a bagian iyo ko lopa a kapthaknaan go kawiyagan, taman ko masa (o kapatay)."