Maranao

Go pitharo Ami a: "Hay Adam, babaling ka, ska ago si karomang ka ko sorga; go kang kano ron sa kapangondaya sa sadn sa kabaya iyo; go di kano pagobay sangkai a kayo, ka mbaloy kano a pd ko da pamaginontolan."