Maranao

Na gowani, na pitharo Ami ko manga malaikat a: "Pangalimbabaan kano ko Adam." Na miyangalimbabaan siran, inonta so iblis: Ka somiyangka, go mimaratabat: Na miyapd ko da pamaratiyaya.