Maranao

A siran na paparatiyayaan iran so da mapayag, go ipphamayandg iran so sambayang, go so sabaad ko inibgay Ami kiran na ipphammgay iran;