Maranao

Andamanaya i di niyo kapharatiyayaa ko Allah? - A aya btad iyo na maatay, na inoyag kano Niyan; oriyan iyan na mbono on kano Niyan, na oriyan iyan na pagoyagn kano Niyan (ko akhirat); oriyan iyan na Ron kano bo phakandoda.