Maranao

Siran na pphamarngkasn iran so diyandi o Allah ko oriyan o kiyailot iyan, go pphanphdn iran so inisogo o Allah a kapakakhakamptaa on, go pphaminasa siran ko lopa: Na siran man na siran so manga logi.