Maranao

Na pphamanotholang ka ko siran a miyamaratiyaya, go pinggalbk iran so manga pipiya a: Mataan! a adn a bagian iran a manga sorga, a pphamangondas ko kababaan iyan so manga lawasayg. Oman siran roo natan sa onga a pagpr, na tharoon iran a: "Giyai so (lagid o) in´nat rktano a miyaona," na phagowitn kiran oto a makapzasagindai: Go adn a bagian iran roo a manga karoma a manga soti; sa ron siran on dn makakakal.