Maranao

Na oba kano zasangka ko (Qor´an a) initoron Ami ko oripn Ami, na mbaas kano sa sorah a lagid iyan; go tawaga niyo so manga katohanan iyo (a mamakatabang rkano) a salakaw ko Allah, amay ka skano i manga bnar.