Maranao

So inadn Iyan rkano so lopa a miyakayat, go so langit a atp; ago piyakatoron Iyan a phoon ko kawang so ig; na inisabap Iyan on a kiyapakagmawa Niyan ko manga onga a pagpr rkano; na di kano phangmbaal sa manga saginda o Allah a skano na katawan iyo (a da a saginda Niyan).