Salomo Keyzer

Menschen dient uwen Heer, die u en uwen voorgangers heeft geschapen, opdat gij Hem vereert.